Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Документи

Прикачени документи

План - програма за действие по Безопасност на движението по пътищата за 2024г.
Правила за организиране и провеждане на атестирането през учебната 2021/2022г.
Правилник за организацията на дейността за учебната 2021/2022 година
Правила за работещите, децата и родителите в условията на COVID - 19 за учебната 2021/2022 година
Двугодишен план за действие и финансиране към Стратегия за развитието на детската градина
Годишен план за действие по Безопасност на движението по пътищата за 2021г.
Програмна система на ДГ "Радост"
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" за периода 2020 - 2024 година
Етичен кодекс на ДГ "Радост"
Годишен план за дейността на ДГ "Радост"
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвимите групи
Стратегия 2016г. - 2020г. и План за реализация
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма превенция ранно напускане
Заповед за доставка по Схема "Училищен плод" и Училищно мляко"