Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Обществен съвет

  Състав на Обществения съвет: 

  Владимир Георгиев Марков - председател

Илина Боянова Цветанова 

Анна Георгиева Станчева 

Юлиана Валентинова Маркевич 

Паолина Пламенова Руева 

 

Дейност на Обществения съвет: 

   Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;

   Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на детски униформи;

   Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; 

   Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението; 

   

   Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;

   Съгласува училищния учебен план;

   Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

   Съгласува избора на учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;

   Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 

   Дава становище по план приема; 

   Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на общността; 

   Участва с представители в провеждането на конкурс за заемане на длъжността :директор" в детската градина; 

   Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас; 

   Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на министъра на образованието и науката, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

   

Прикачени документи

Протокол №2 от заседание на Обществен съвет за 2024 година
Протокол №1 от заседание на Обществен съвет за 2024 година
Протокол №5 от заседание на Обществен съвет за 2023 година
Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет за 2023 година
Протокол № 2 от заседание на Обществен съвет за 2023 година
Протокол № 3 от заседание на Обществен съвет за 2023 година
Протокол № 1 от заседание на Обществен съвет за 2023 година
Протокол № 5 от заседание на Обществен съвет за 2022 година
Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет за 2022 година
Протокол № 3 от заседание на Обществен съвет за 2022 година
Протокол № 2 от заседание на Обществен съвет за 2022 година
Протокол № 1 от заседание на Обществен съвет за 2022 година
Протокол № 5 от заседание на Обществен съвет за 2021 година
Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет за 2021 година
Протокол № 3 от заседание на Обществен съвет за 2021 година
Протокол № 2 от заседание на Обществен съвет за 2021 година
Протокол № 1 от заседание на Обществен съвет за 2021 година
Отчет за дейността на Обществен съвет за 2020 година
Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет за 2020 година
Протокол № 3 от заседание на Обществен съвет за 2020 година
Протокол № 1 от заседание на Обществен съвет за 2020 година
Протокол № 2 от заседание на Обществен съвет за 2020 година
Покана за родителска среща