Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Прием

     Документи за кандидатстване в детската градина се подават от 02.01. до 30.04. на съответната календарна година. В администрацията се входират Заявление за прием на дете по образец и копие от акт за раждане на детето.  

    Приетите деца постъпват в детското заведение само след представяне на следните медицински документи:  

    1. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;

    2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-ранот от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

    3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 

    4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България; 

    5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;

    6. За децата, кандидатстващи за яслена група - отрицателен резултат Васерман на един от родителите, извършен в срок до 6 месеца преди датата на постъпване на детето. 

     Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, се приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

Етикети: 2024г. - 2025г.