Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Национални проекти и програми

Национални програми: 

1. "Информационни и комуникационии технологии в системата на предучилищно и училищното образование" 

2. "Оптимизация на училищната мрежа" 

3. "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 година". На стойност 599 800лв. 

 

Национални проекти: 

 1. Проект № BG05M2OP001 - 2.010 - 0001  "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" 

Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучение, което завършва с присъждане на квалификационни кредити.

Дейност 2 - "Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално - квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на Пета и Четвърта професионално - квалификационна степен.

 2.  Проект № BG05M2OP001 - 3.005 - 004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 

 Дейност - заплащане на дължимите такси за посещение на детска градина на деца, чиито родители получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и допълнителни критерии за идентифицирането на децата чрез данните от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)